Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening van Soluz Interim.
 2. Grondslag offertes/opdrachtbevestiging
  Offertes/opdrachtbevestiging van Soluz Interim zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Soluz Interim
  zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd.
 3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers, en werkruimte door
  opdrachtgever
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Soluz Interim nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Soluz Interim betrokken (zullen) zijn. Als Soluz Interim daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Soluz Interim kosteloos een eigen werkruimte met telefoon en internet. Ook zal Soluz Interim gebruik maken van overige schoolapparatuur en software voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Soluz Interim geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 5. Werkzaamheden qualitate qua
  Onder reguliere werkzaamheden waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, vallen alle werkzaamheden die qualitate qua worden gedaan. In het geval van werkzaamheden buiten de reguliere kantoortijden (niet zijnde werkzaamheden op school), wordt ook de reistijd tegen het normale uurtarief in rekening gebracht.
 6. Personeel
  Soluz Interim kan na goedkeuring van de opdrachtgever een vervanger inzetten in de plaats van de eerder overeen gekomen persoon. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 7. Tarieven en kosten van de opdracht
  Met betrekking tot de tarieven en eventueel de daarop gebaseerde kostenraming staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Uitgangspunt is dat alle kosten in de offerte of overeenkomst worden opgenomen.
  Per 31 december van het jaar van ondertekening van de opdracht/overeenkomst wordt het uurtarief met een inflatiecorrectie verhoogd. Deze correcte is gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer van het jaar vòòr de ondertekening.
  Van Eesterenveld 25 | 2992HE Barendrecht | 06 – 33703298 | info@soluzinterim.nl | www.soluzinterim.nl
 8. Betalingsvoorwaarden
  Het honorarium en de kosten zoals in artikel 7 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden (twee-) wekelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien de betaling achterwege blijft, kan Soluz Interim met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening; zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
 9. Wijzigingen van de opdracht c.q. meerwerk
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt en zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 10. Duur en afsluiting van de opdracht
  De duur van de opdracht kan behalve door inspanning van de ingezette pers(o)on(en) ook worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Soluz Interim verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Soluz Interim kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Soluz Interim hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een accountant op de declaratie van Soluz Interim , dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  Opdrachten zullen wederzijds niet voortijdig worden beëindigd, maar vervuld worden op basis van de in de overeenkomst vastgelegde en ondertekende afspraken.
  In zwaarwegende gevallen kunnen partijen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele later additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
  Indien tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft Soluz Interim vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie. De compensatie bedraagt 50 % van de verwachte omzet over de resterende periode van de overeenkomst.
  Soluz Interim mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Soluz Interim behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werk. Ingeval een van de beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de
  Van Eesterenveld 25 | 2992HE Barendrecht | 06 – 33703298 | info@soluzinterim.nl | www.soluzinterim.nl
  bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
  Onder de zwaarwegende redenen voor voortijdige beëindiging van de opdracht valt in elk geval dat opdrachtnemer door dringende persoonlijke omstandigheden, die niet door opdrachtnemer zelf zijn gekozen, niet meer in de gelegenheid is de opdracht af te ronden.
 12. Intellectueel eigendom
  Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de dienstverlening of onderzoekresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Soluz Interim.
  Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Soluz Interim . De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 13. Vertrouwelijkheid
  Soluz Interim is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
  Soluz Interim zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Soluz Interim aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Soluz Interim , zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.
 14. Aansprakelijkheid
  Soluz Interim is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Soluz Interim van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van maximaal € 4.000 (zegge: vierduizend euro). Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dient binnen één maand na beëindiging van de opdracht te zijn ingediend. Soluz Interim is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van handelingen die uitgevoerd dienen te worden alsmede initiërende en signalerende activiteiten door derden waarmee opdrachtgever contractuele verplichtingen heeft aangegaan, bijvoorbeeld arbodienst, administratiekantoor, uitvoeringsinstelling, begeleidingsdienst, et cetera.
 15. Uitzonderingen
  Op deze algemene voorwaarden kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Deze worden dan specifiek opgenomen in de overeenkomst. De afspraken in de overeenkomst, voor zover strijdig met de algemene voorwaarden, gaan voor op de algemene voorwaarden.
 16. Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  Februari 2020 Soluz Interim